Právní podmínky

DOHODA MEZI UŽIVATELEM A SPOLEČNOSTÍ PROCTER & GAMBLE

Tuto stránku (dále jen "stránka") provozuje společnost Procter & Gamble International Operations SA nebo její dceřiné společnosti nebo pobočky ("P&G" nebo "Procter & Gamble"). Tuto stránku můžete využívat za podmínky, že bezvýhradně akceptuje smluvní podmínky a poznámky. Používáním této stránky vyjadřujete svůj souhlas se všemi smluvními podmínkami a poznámkami. Používání této stránky z vaší strany může podléhat i dalším podmínkám, uvedeným na jiných místech na této stránce (dále jen "Dodatečné podmínky"). Kromě toho může stránka samotná obsahovat dodatečné podmínky, které se týkají konkrétních vlastností nebo nabídek (například výherních soutěží nebo prostoru na chatování). V případě, že jsou smluvní podmínky a poznámky, obsažené v této dohodě, v rozporu s Dodatečnými podmínkami nebo jinými podmínkami a pokyny, obsaženými na této stránce, přednost mají dané Dodatečné podmínky nebo jiné podmínky a pokyny.

PŘED POUŽÍVÁNÍM TÉTO STRÁNKY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY POUŽITÍ A VÝHRADY.

Přístupem na tuto stránku nebo jejím používáním vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami používání, jinými podmínkami a všemi příslušnými zákony. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nemůžete tuto stránku používat.

ÚPRAVA PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ

P&G si vyhrazuje právo změnit tyto smluvní podmínky a poznámky, za kterých je tato stránka nabízena, včetně, ne však jen, změn, spojených s používáním této stránky. Jste zodpovědný / -á za pravidelné sledování platnosti těchto smluvních podmínek.

POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY; OMEZENÍ, TÝKAJÍCÍ SE OSOBNÍHO A NEKOMERČNÍHO POUŽÍVÁNÍ

"Pokud není uvedeno jinak, slouží tato stránka k vašim osobním a nekomerčním účelům. Nesmíte upravovat, kopírovat, distribuovat, šířit, zobrazovat, používat, reprodukovat, zveřejňovat, licencovat, vytvářet odvozená díla z ní, převádět ani prodávat informace, software, výrobky ani služby, získané z této stránky.

Výhradně pro vaše vlastní nekomerční účely můžete zobrazovat, respektujíce výslovně uvedená omezení, související se specifickým materiálem elektronicky kopírovat, stahovat a tisknout části materiálů z různých oblastí této stránky v papírových kopiích. Jakékoli jiné použití materiálů, zveřejněných na této stránce včetně, ne však jen, úpravy, reprodukce, distribuce, opakovaného zveřejnění, zobrazování nebo šíření obsahu této stránky je bez předchozího písemného souhlasu ze strany P&G přísně zakázáno. Jakákoliv forma nebo způsob obtěžování, včetně posílání e-mailů nebo chatu nebo obscénního, či vulgárního projevu, je na této stránce přísně zakázané. Vydávání se za jiné osoby včetně zaměstnance P&G, provozovatele, zástupců nebo jiných členů či návštěvníků stránky je zakázané. Na stránku nesmíte odesílat, distribuovat ani jinak zveřejňovat prostřednictvím stránky obsah, který je hanlivý, pomlouvačný, obscénní, výhružný, útočí na práva o ochraně soukromí nebo propagace, zneužívající, nezákonný nebo jinak napadnutelný, anebo který může představovat nebo podporovat trestný čin, porušovat práva jakékoliv strany nebo jinak způsobit právní zodpovědnost nebo porušení zákona. Na stránku nesmíte odesílat komerční obsah nebo stránku používat pro vybízení ostatních, aby se připojili k jiné komerční on-line službě nebo k jiné organizaci anebo, aby se stali jejími členy. "

AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNAČKY

Celý obsah této stránky včetně, ne však jen, textu, vzhledu, grafiky, rozhraní nebo kódu a jejich výběru a uspořádání je duševním vlastnictvím P&G. Všechny obchodní značky, značky služeb a obchodní názvy (souhrnně jako „značky“) jsou obchodními značkami nebo registrovanými ochrannými známkami a patří společnosti Procter & Gamble nebo jiných příslušným vlastníkům, kteří udělili P&G právo a licenci k používání těchto značek.

ÚČAST UŽIVATELE

P&G předem nebo následně upravuje veškerou komunikaci a materiály, zaslané nebo vytvořené uživateli, vstupujícími na tuto stránku a blokuje nebo odstraňuje takovou komunikaci či materiály, které označí jako (a) zneužívající, pomlouvačné nebo obscénní, (b) podvodné, klamavé nebo zavádějící, (c) jako porušení autorských práv, obchodní značky nebo jiného práva a duševního vlastnictví jiných, (d) porušující jakýkoliv zákon nebo předpis nebo (e) urážející nebo jinak nepřijatelné pro P&G podle jejího vlastního uvážení. Upozorňujeme, že s jakýmikoliv osobními údaji, které nám můžete poslat nebo šířit, bude Procter & Gamble nakládat v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti Procter & Gamble.

PODŘÍZENÍ SE UŽIVATELE

S výjimkou osobních údajů, které od vás můžeme získat v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů, se materiál, informace nebo jiná komunikace, kterou šíříte nebo odesíláte na tuto stránku („komunikace“) nebudou považovat za důvěrné a ani patřící do vašeho vlastnictví. P&G nemá ve vztahu k takové komunikaci žádné povinnosti. P&G a jí pověření pracovníci mohou svobodně kopírovat, poskytovat, distribuovat, zpracovávat a jinak používat komunikace a všechny údaje, obrázky, zvuky, texty a jiné věci v nich obsažené pro jakékoliv komerční i nekomerční účely.

OBSAH / SOFTWARE TŘETÍCH STRAN .

Ve snaze poskytnout našim návštěvníkům stále vyšší hodnotu může tato stránka obsahovat propojení a odkazy na jiné internetové stránky, vlastněné a provozované obchodníky třetích stran nebo jinými třetími osobami („externí stránky“). Pokud je však třetí osoba přidružená k P&G, P&G nemá kontrolu na těmito propojenými stránkami, přičemž každá z nich má samostatné postupy, týkající se ochrany a shromažďování osobních údajů, které jsou nezávislé na P&G. P&G nenese zodpovědnost ani neručí za tyto nezávislé postupy nebo kroky a není zodpovědná za podmínky ochrany osobních údajů, ani za obsah takovýchto internetových stránek. Tyto propojené stránky slouží pouze vašemu pohodlí a proto se na ně připojujete na vlastní riziko. Propojení nebo odkaz neznamená, že P&G sponzoruje, schvaluje, je přidružená nebo právně oprávněná používat jakoukoliv obchodní značku, obchodní jméno, značku služeb, design, logo, symbol nebo jiné materiály, podléhající autorskému právu, uvedené nebo přístupné prostřednictvím externích stránek. P&G se nicméně snaží ochránit integritu své stránky a propojení / odkazů na ní umístěných, a proto žádá o zpětnou vazbu nejen v souvislosti s vlastní stránkou, ale i se stránkami, na které odkazují propojení / odkazy na ní uvedené (včetně případu, kdy konkrétní propojení / odkaz nefunguje). Pokud máte jakékoliv dotazy, týkající se propojení / odkazů nebo obsahu, umístěného na externích stránkách, kontaktujte, prosím, administrátora stránky nebo na webmastra.

TVRZENÍ

Jakékoliv tvrzení nebo prohlášení o účinnosti výrobků P&G a / nebo každé tvrzení / prohlášení, porovnávající účinnost výrobků P&G s účinností jiných výrobků, se vztahuje a omezuje výhradně na území České republiky, pokud není na stránce uvedeno jinak.

PROHLÁŠENÍ

Procter & Gamble neposkytuje záruky ani garance o přesnosti nebo úplnosti obsahu této stránky, ani obsahu jiné stránky nebo externích stránek. Procter & Gamble nefiltruje inzeráty ani jiný obsah, který si mohou prohlížet děti prostřednictvím našich stránek nebo „hotlinking“ stránek, a proto mohou z internetu a / nebo inzerce získat obsah nebo materiály, které jsou pro děti nevhodné. Žádáme rodiče a opatrovníky, aby čas na internetu trávili se svými dětmi a zvážili používání elektronického filtračního softwaru.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte, že odškodníte, ochráníte a zachováte bezúhonnost P&G, jejich pracovníků, představenstva, zaměstnanců, zástupců, poskytovatelů licencí a dodavatelů (společně jako „poskytovatel“) vůči všem ztrátám, nákladům, škodám a výdajům, včetně odůvodněných poplatků, za právní zástupce, vyplývající z porušení těchto podmínek nebo z činnosti, související s vaším internetovým účtem (včetně hrubé nedbalosti nebo nedodržení souladu) z vaší strany nebo ze strany jiné osoby, vstupující na tuto stránku prostřednictvím vašeho internetového účtu.

PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

"Vaše používání této stránky a jakákoliv tvrzení, související s materiály, na ní obsaženými, se řídí po všech stránkách zákony České republiky. Souhlasíte s tím, že soudní příslušnost a místo soudního jednání přímo nebo nepřímo, vyplývající z této stránky nebo související s touto stránkou, bude u soudů České republiky. Jednání ve věci jakéhokoliv předmětu žaloby nebo právního nároku, který byste ve vztahu ke stránce měl / -a, musí začít do jednoho (1) roku od vzniku nároku nebo předmětu žaloby. Pokud nemůže P&G zajistit striktní plnění kteréhokoliv ustanovení těchto smluvních podmínek nebo jeho uplatňování, nemůže být toto vnímáno jako zřeknutí se daného ustanovení nebo práva. Způsob jednání mezi stranami, ani obchodní postup nemění žádnou z těchto smluvních podmínek. P&G může postoupit svá práva a povinnosti, vyplývající z této dohody, jiné osobě kdykoliv bez toho, aniž by vám to oznámila. P&G nezaručuje, že materiály na této stránce jsou vhodné nebo dostupné k používání v jiných lokalitách a přístup k nim z území, kde je jejich obsah nezákonný, je zakázán. Ti, kteří se rozhodli pro přístup na tuto stránku z území mimo Českou republiku, tak činí z vlastní iniciativy a jsou zodpovědní za dodržování souladu s příslušnými místními zákony. "

OBECNĚ

"P&G může revidovat tyto podmínky kdykoliv aktualizací tohoto oznámení. Pravidelně navštěvujte tuto stránku, abyste si ověřili aktuální platné podmínky, neboť jsou pro vás závazné. Určitá ustanovení těchto podmínek mohou být nahrazena výslovně určenými právními oznámeními nebo ustanoveními v konkrétních částech této stránky. "

TRVÁNÍ; UKONČENÍ

"Tyto smluvní podmínky se na vás vztahují při vašem vstupu na tuto stránku a / nebo uskutečněním procesu registrace. Tyto smluvní podmínky, nebo kterákoliv z nich, mohou být upravené nebo ukončené ze strany P&G kdykoliv bez oznámení důvodu. Ustanovení, související s autorskými právy a obchodními značkami, tvrzením, prohlášením, odškodněním, příslušným zákony a soudní příslušností a se všeobecnými ustanoveními zůstávají v platnosti i po ukončení. "

NAŠE ADRESA

"S odvoláním na internetové stránky P&G a na tyto smluvní podmínky můžete komunikaci, požadavek nebo žádost zasílat na níže uvedenou adresu, kde můžete požádat i o další informace: Procter & Gamble International Operations SA Route De Saint-Georges 47, Petit-Lancy, CH 1213, Ženeva, Švýcarsko. Poštovní adresa: 269 32 Rakovnik, Ottova 402, Czech Republic. "

Poslední aktualizace: 27. července 2009